TỦ SẮT MAXI 207 PQTV

1.80 x 1.80 x 0.53M

Giá: 6.480.000 VND
TỦ SẮT TH 888-KL

1.81 x 2.78 x 0.54M

Giá: 8.800.000 VND
TỦ SẮT MAXI 206 HPY

1.80 x 1.80 x 0.53M

Giá: 6.480.000 VND
TỦ SẮT TH 999-KL

1.81 x 2.78 x 0.54M

Giá: 9.300.000 VND
TỦ SẮT TH 18MX

1.97 x 1.84 x 0.63M

Giá: 7.750.000 VND