TỦ SẮT VPHK 3, 4 HỘC

(1.05 - 1.34) x 0.46 x 0.61M

Giá: 3.930.000 VND